Проведення чергових зборів акціонерів ПрАТ “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС”

Товариство повідомляє Вас про проведення чергових зборів акціонерів ПрАТ “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС”

які відбудуться 25 травня 2018 року о 15:00 годині за адресою:   07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар Незалежності, будинок 53, приміщення актового залу ПрАТ “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС” №1.

Обьява про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС”

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21.05.2018 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з по  вівторках  та середах, у робочий час з 10.00 год. до 15.00 год. (перерва з 12-00 год. до 13-00 год.) за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, кабінет Головного бухгалтела №311_. а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правлiння Мельник С. І.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 2336491.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з  проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.bzp.com.ua.

24.04.18

Callback

We will call you back

This field is required

Incorrect data entry

This field is required

Incorrect data entry

The data are not transferred to third parties

Enter your contact information

We will call you back

This field is required

Incorrect data entry

This field is required

Incorrect data entry

The data are not transferred to third parties